Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) den 1 januari 199 har medfört att EG-rätten gäller i Sverige.
När det gäller lotterier och spel förekommer inte någon särskild
reglering inom EG-rätten. Det finns således varken förordningar elle direktiv som tar sikte på dessa verksamheter. De allmänna reglerna EG-fördraget (Romfördraget) gäller dock.
10 Sammanfattning SOU 2000:50 De regler i EG-fördraget som här är av betydelse är bl.a. reglern om fri rörlighet för personer och tjänster. Artiklarna innebär i princi att det inte skall finnas några inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig eller tillhandahålla tjänster på en annan medlemsstats territorium.

Av betydelse är vidare reglerna om förbud mot snedvriden konkurrens. Med hänsyn till uppbyggnaden av den svenska spelmarknaden är de artiklar som tar sikte på statliga
monopol och liknande av särskilt intresse. Artiklarna föreskriver i
princip att en anpassning av monopolen skall ske så att deras verksamhet bedrivs i enlighet med fördragets regler. I detta sammanhang bör slutligen pekas på att det dessutom finns en artikel som anger att fördraget inte i något hänseende skall ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.

En grundläggande princip i den svenska lotterilagstiftningen har
sedan länge varit att privata vinstintressen inte skall få styra lotterimarknaden utan att denna skall förbehållas det allmänna eller allmännyttiga ändamål. Lotterimarknaden är i enlighet härmed f.n. uppdelad på tre huvudaktörer, nämligen det statliga spelbolaget AB Svenska Spel, det av staten och hästsportsorganisationerna samägda AB Trav och Galopp (ATG) samt ideella föreningar med syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet. Kommersiella vinstintressen är tillåtna endast i mycket begränsad omfattning. Så är fallet i fråga om visst automatspel, restaurangkasinon – dvs. roulettspel, tärningsspel och kortspel , samt marknads- och tivolinöjen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*