ATG AB Trav och Galopp

Bet. (utskotts)betänkande

BrB Brottsbalken

Dir. Kommittédirektiv

Ds Departementsserien

EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

EG Europeiska gemenskaperna

EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning

EU Europeiska unionen

Fi Finansdepartementet

FSL Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor

GREF Gaming Regulators European Forum

H (dåvarande) Handelsdepartementet

IT Informationsteknologi

KO Konsumentombudsmannen

Ku Kulturdepartementet

MD Marknadsdomstolen

NJA Nytt Juridiskt Arkiv I

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OSS Oberoende Spelsamverkan

PAF Penningautomatföreningen

Prop. Regeringens proposition till riksdagen

PTS Post- och telestyrelsen

RF Regeringsformen

RK Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Rskr. riksdagsskrivelse

RÅ Regeringsrättens årsbok

SB Statsrådsberedningen

SCB Statistiska Centralbyrån

SFS Svensk författningssamling

SKL Statens Kriminaltekniska Laboratorium

SOU Statens offentliga utredningar

Svebico Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation

SvJT Svensk Juristtidning

TF Tryckfrihetsförordningen

YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

SOU 2000:50 23

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*