Förslag till Lag om ändring i lagen

(1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1991:1482) om lotteriskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Lotteriskatt skall betalas

enligt denna lag till staten för

svenskt lotteri.

Lotteriskatt skall betalas

enligt denna lag till staten för

svenskt lotteri. Lotteriskatt

betalas också för utländskt

lotteri som avses i tredje stycket.

Skatt tas ut med 36 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna. För vadhållning i samband med hästtävlingar, där deltagande i vadhållningen efter särskilt tillstånd av regeringen även kan ske via en utländsk trav- eller galopporganisation, skall inte insatser och vinster som hänför sig till det utländska speldeltagandet beaktas vid bestämmandet av behållningen.

Lotteriskatt betalas för utländskt

lotteri som avser vadhållning

i samband med hästtävlingar,

om

1. undantag medgivits för

lotteriet enligt 38 § andra

stycket lotterilagen

(1994:1000),

2. deltagandet sker via en

svensk trav- eller galopporganisation,

och

3. det svenska speldeltagandet

undantagits från lotteribeskattning

i det land där

lotteriet anordnas.

Vid bestämmandet av behållningen

för utländskt lotteri

beaktas endast insatser och

SOU 2000:50 Författningsförslag 41

vinster som hänför sig till det

svenska speldeltagandet.

Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom

90 dagar från skattskyldighetens inträde.

Skatt skall inte betalas för

1. sådant lotteri som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel,

2. sådant lotteri som avses i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande,

m.m.,

3. vinstdragning på här i landet utfärdade premieobligationer,

4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i

15 § lotterilagen (1994:1000),

5. sådant lotteri och sådant spel enligt kasinolagen (1999:355) som

har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs

av staten

6. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar.

Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i 3 §

lotterilagen (1994:1000).

2 §

Skattskyldig är den som

anordnar ett sådant lotteri för

vilket skatt skall betalas enligt

1 §.

Skattskyldig är den som

anordnar ett sådant lotteri för

vilket skatt skall betalas enligt

1 §. I fråga om utländskt lotteri

enligt 1 § tredje stycket är den

organisation som avses där

skattskyldig.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

42 Författningsförslag SOU 2000:50

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*