Förslag till Lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § och 42 kap. 25 § skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

3 §

Vinster i svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska

premieobligationer är skattefria.

Detsamma gäller vinster i

utländska lotterier som avses i

1 § tredje stycket lagen

(1991:1482) om lotteriskatt.

42 kap.

25 §

Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska

premieobligationer skall tas upp om vinsten överstiger 100 kr.

Detta gäller dock inte vinst i

utländska lotterier som avses i

1 § tredje stycket lagen

(1991:1482) om lotteriskatt.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras

av.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

SOU 2000:50 43

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*