Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet
Genom beslut den 9 oktober 1997 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lotterilagen (1994:1000).

 

Utredningen har antagit namnet Lotterilagsutredningen.

I november 1998 överlämnade utredningen ett delbetänkande,

Automatspel (SOU 1998:144).

I arbetet med detta slutbetänkande har följande deltagit.

Särskild utredare: regeringsrådet Arne Baekkevold.

Sakkunniga: departementsrådet Per Bengtsson (t.o.m. 1999-05-21), departementssekreteraren Henrik Berggren (t.o.m. 1999-09-01), hovrättsassessorn Gun Lombach och chefsjuristen Lars Lundholm. Sekreterare: hovrättsassessorn Kristina Boudin.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Från tombola till

Internet – översyn av lotterilagstiftningen (SOU 2000:50).

Stockholm i juli 2000

Arne Baekkevold

Kristina Boudin

Sammanfattning

Lotterilagsutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av

lotterilagen (1994:1000). Ett delbetänkande om automatspel lades fram i november 1998 och föranledde lagstiftning under våren 1999 (prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU 11, SFS 1999:358). Förevarande betänkande är utredningens slutbetänkande. I betänkandet behandlar utredningen ett stort antal frågor på lotteriområdet. Utredningen har haft tre huvuduppgifter, nämlige att

– överväga om lotterilagen behöver anpassas till EG-rätten,

– överväga om det finns behov av och möjligheter att förhindra spel

via Internet m.m. från utlandet och

– anpassa lotterilagen till ny teknik.

Förutom dessa huvuduppgifter har utredningen övervägt bl.a.

lotteribegreppet, dvs. definitionen av lotteri,

automatspel,

internationellt poolspel,

åldersgränser,

spel på kredit och

– sammanföring av lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel med lotterilagen. I det följande redovisas utredningens överväganden och förslag i korthet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*