1 Utredningsuppdraget

1.1 Bakgrund

Den 1 januari 1995 trädde en ny lotterilag (SFS 1994:1000) i kraft. Kort tid därefter blev vissa delar av lagen föremål för kritik och en översyn av lotterilagen genomfördes och redovisades i mars 1996 i promemorian Ändringar i lotterilagen, Ds 1996:20. I promemorian föreslogs ett flertal ändringar i lagen. Det poängterades också att lotterilagen borde bli föremål för en genomgripande översyn. En modifierad version av promemorians förslag lades fram i propositionen 1996/97:7, Vissa spel- och lotterifrågor, som sedan ledde fram till lagen (1996:1168) om ändring i lotterilagen. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen i oktober 1997 förevarande

utredning med uppdrag att göra en översyn av lotterilagen.

1.2 Direktiven

Enligt de direktiv som ligger till grund för utredningens arbete skall

utredningen bl.a. lämna förslag till en teknikoberoende lagstiftning

genom att ange hur lotterilagen om möjligt kan omformas till en ramlag i kombination med föreskrifter på en lägre nivå än lag eller – alternativt

– se över lotterilagens definitioner, begrepp och tillämpningsområden.

Direktiven innehåller ytterligare två huvudfrågor, nämligen att utreda dels om lotterilagen behöver anpassas till EG-rätten, dels om utvecklingen av spel via Internet och andra medier bör föranleda ändrad lagstiftning.

Vad gäller EG-rätten skall utredaren bedöma om den svenska lotterilagstiftningen bör anpassas för att tillmötesgå de EG-rättsliga kraven samtidigt som den svenska marknadsordningen och ett fungerande gränsskydd kan upprätthållas.

I fråga om de nya kommunikationskanalerna skall utredaren bedöma huruvida det är möjligt och om det finns behov av att via lotterilagstiftningen förhindra spel över Internet och annan data- och telekommunikation, som förmedlas från utlandet. Utredaren skall dessutom 44 Utredningsuppdraget SOU 2000:50

analysera utvecklingen av spel över Internet m.m. och redovisa för- och nackdelar med denna nya försäljningskanal.

Utredaren skall också lämna ett förslag till hur reglering skall ske på detta område.

Vidare skall utredningen lämna förslag till hur lotterilagen och

lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel kan föras

samman i en enda lag. När det gäller automatspel anges särskilt att utredningen skall se över lotterilagens automatspelsbegrepp och definitioner. Därvid framhålls att lotterilagen måste förtydligas så att en klar åtskillnad kan göras mellan varuspelsautomater och

värdeautomater. Utredningen skall också bedöma lämpligheten av att värdeautomatspel får anordnas även i samband med bingospel. Direktiven anger vidare att utredningen skall ge förslag till hur moderna elektroniska lottförsäljningsautomater skall hanteras och regleras. Beträffande utredningsarbetet anges i direktiven att utredaren avgör om det är möjligt att utreda frågor som rör automatspel med förtur. Direktiven i dess helhet finns bifogade som bilaga 1 till detta betänkande.

1.3 Utredningsarbetet

Utredningen inledde sitt arbete i november 1997. Under ett första skede inhämtades information – muntligen och skriftligen – om spelmarknaden och dess aktörer.

Vidare har utredningen haft ett flertal sammanträden med en referensgrupp bestående av Arne Edström, Kamratföreningen Spelberoende,

Krister Fredricson, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation

(Svebico), Lars Högdahl, Lotteriinspektionen/Finansdepartementet,

Anders Jansson, A-lotterierna, Stig-Göran Johansson, Göteborgs

kommun, Bengt Jönsson (dessförinnan Gert Lindberg), AB Trav

och Galopp (ATG), Stig Kroon, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor (FSL), Pontus Lindwall, Cherryföretagen AB samt Meg Tivéus, AB Svenska Spel. Därutöver har utredningen sammanträffat med ett flertal av spelmarknadens intressenter.

Utredningen har besökt den internationella spelmässan i London,

deltagit i sammankomst med en internationell sammanslutning i spelfrågor

– Gaming Regulators European Forum (GREF) – i London och

dessutom deltagit i ett seminarium i Québec rörande teknisk utveckling på spel- och lotteriområdet.

Utredningen har också inhämtat Storstadsdelegationens kunskap

kring lotterilagen och automatspelslagen samt samrått med IT-kommissionen (SB 1995:01) och Utredningen om samordning av lagstiftning SOU 2000:50 Utredningsuppdraget 45

för radio, TV och televerksamhet (Konvergensutredningen,

Ku 1997:05). Utredningen har i sitt arbete beaktat kommittéförordningen (1998:1474) som trädde i kraft den 1 januari 1999.

1.4 Delbetänkande

Under utredningens gång visade det sig att vissa av de frågor som

skulle utredas, bl.a. frågorna angående EG och Internet, krävde längre utredningstid än som utmätts enligt de ursprungliga direktiven. Utredningen fick därför förlängd tid för att överväga dessa frågor. Mot den bakgrunden behandlade utredningen frågor om automatspel i ett delbetänkande (SOU 1998:144), som lämnades i november 1998. SOU 2000:50 47

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*