Författningsförslag 1 Förslag till

Lag om ändring i lotterilagen

(1994:1000)

Härigenom föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000)

dels att 18 och 23 §§ skall upphävas, dels att rubrikerna närmast före 3 och 18 §§ skall utgå, dels att 1-8, 10-11, 14, 21, 24 a, 25-26, 28-31, 33-39, 41-43, 45-47, 51 och 54 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 17 § skall lyda ”Lotterier som endastkräver registrering” och rubriken närmast före 19 § skall lyda ”Lotterier som inte kräver tillstånd eller registrering”,

dels att rubrikerna närmast före nya 1 §, närmast före 11, 26 och

28 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 34 § skall sättas närmast före 33 §, dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 11 a-11c, 27 a- 27 b, och 48 a, av följande lydelse,

dels att det skall införas en ny rubrik närmast före 9 § som skall lyda ”Tillståndskrav”, dels att det skall införas nya rubriker närmast före nya 11 a §, 27 a § och 27 b § och närmast före 34 § av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lagens tillämpningsområde Definitioner och tillämpningsområde

1 §

(3 §)

Med lotteri avses i denna lag

en verksamhet där en eller flera

Med lotteri avses en verksamhet

som innebär att en eller

24 Författningsförslag SOU 2000:50

deltagare, med eller utan insats,

kan få en vinst till ett högre

värde än vad var och en av de

övriga deltagarna kan få.

Till lotteri hänförs

1. lottning, gissning, vadhållning

och liknande förfaranden,

2. marknads- och tivolinöjen,

3. bingospel, automatspel, roulettspel,

tärningsspel, kortspel,

kedjebrevsspel och liknande

spel.

Vid bedömningen av om en

verksamhet är ett lotteri skall

hänsyn tas till verksamhetens

allmänna karaktär och inte endast

till den större eller mindre

grad av slump som finns i det

enskilda fallet.

Med vinst avses i denna lag

även rätt till fortsatt spel.

flera deltagare, med eller utan

insats, kan få en vinst till ett

högre värde än vad var och en av

de övriga deltagarna kan få och i

vilken vinstmöjligheterna helt

eller delvis beror på slumpen till

följd av lottning, gissning,

vadhållning eller därmed

jämförliga förfaranden. Vid

bedömningen av om en verksamhet

är ett lotteri skall hänsyn

tas inte endast till den grad av

slump som finns i det enskilda

fallet utan också till verksamhetens

allmänna karaktär.

Automatspel räknas som

lotteri även om förutsättningarna

enligt första stycket inte är

uppfyllda. Detsamma gäller

– tivoli- och marknadsnöjen och

– kedjebrevsspel och liknande

spel.

2 §

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*